Утегенова Бибикуль Мазановна

 • + Педагогика кафедрасы
 • + Лауазымдық қызметі: педагогика кафедрасының меңгерушісі
 • + Ғылыми дәрежесі: педагогикалық ғылымдарының кандидаты
 • + Ғылыми атағы: ассоциативті профессоры / доцент

БІЛІМІ / БІЛІКТІЛІГІ

 • 1983 жыл – Қостанай педагогикалық институты
 • Мамандығы: орыс тілі және әдебиет, педагогика
 • 1983-1986 – орыс тілі және әдебиет, мектеп директорының орынбасары
 • 1986- 1989 – ҚМПИ педагогика кафедрасының оқытушысы
 • 1989-1993 – аспирантура және кандидаттық диссертацияны қорғауы
 • 1993- 1995 – педагогика кафедрасының аға оқытушысы, Білім және ғылым министрлігіндегі аттестациялдаудан өту арқылы педагогикалық ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін және атағын растау: (PhD докторы) және Жоғарғы аттестациялық комитетінің доценті(ассоциативті профессоры)
 • 1995 – қазіргі уақытқа дейін - педагогика кафедрасының меңгерушісі, профессоры

ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ КУРСТАРЫ

Педагогика, Педагогиканы оқыту әдістемесі, Қазіргі білім беру технологиялары, Педагогикалық менеджмент,   Педагогкалық зерттеу әдіснамасы және әдістемесі, Этнопедагогика, Педагогика тарихы, Инновациялық технологиялары, Бағалаудың өлшемдік технологиялары.

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЕҢБЕКТЕРІ (СОҢҒЫ 5 ЖЫЛДАҒЫ)

 1. ҚР Б және Ғ министрлігінің Республикалық оқу –әдістемелік Кеңестің ұсыныстары бойынша бекітілген оқу құралдары (РУМС):
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі. 5В010300-«Педагогика және психология» мамандығына арналған оқу құралы. – Қостанай: ҚМПИ баспасы, 2015. -155 б ISBN 978-601-7198-93-0
 • Қазіргі білім беру технологиялары. 5В010300»Педагогика және психология» мамандығына арналған оқу құралы. –Қостанай: ҚМПИ баспасы, 2014. -127 б.
 • Мектептегі инновациялық үдерістер: педагогика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы =Инновационные процессы в школе: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей =Innovative processes at school: Textbook for students of pedagogical specialties /Б.М.Утегенова.,Т.С.Шумейко.,А.Б.Шалгимбекова.,В.В.Данилова – Қостанай: Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының баспасы, 2016. – 354 б. ISBN 978-601-7839-48-2

2.Монографиялары:

 • Воспитание этнотолерантной компетентности у старших школьников. Монография – Утегенова Б., Даумова Б. Изд-во: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG,Heinrich-Boecking-Str.6-8,66121 Saarbruecken, Germany, 2013,157 р ISBN 978-3-659-22956-5.
 • Педагогика толерантности. Монография/Р.Ч. Бектурганова, Б.Б. Даумова, Б.М. Утегенова, В.А. Цымбалюк. – Костанай,2013,154 с. ISBN978-601-7371-87-6
 • Проблемы развития образования и воспитания: теория и практика. Книга 3 [Монография]- Москва: Изд-во «Перо», 2015. -102с.( глава 1.2) ISBN 978-5-906835-50-5

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІ ҰСЫНҒАН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ

 • Адамзат тарихындағы мектеп және педагогикалық ойдың дамуы. Педагогикалық институт студенттеріне арналған оқу құралы. - Қостанай: ҚМПИ, 2008.- 164 бет
 • Педагогика тарихы дәрісінен логикалық-құрылыс кесте (педагогикалық институты студенттеріне арналған оқу құралы. – Қостанай: ҚМПИ баспасы, 2012. – 64 б. ISBN 978-2-7105-3853-1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасы және әдістері: дәріс жинағы. Педагогикалық институт студенттеріне арналған оқу құралы. – Қостанай: ҚМПИ баспасы, 2013. -170 б. ISBN 978-601-7371-88-3
 • Формативное оценивание: само и взаимооценивание: Метод. рек. в помощь педагогам/. сост.: Е.А. Онищенко, Б.М. Утегенова – Костанай, 2014. – 48 с. ISBN 378-601-7305-87-1
 • Учебные цели согласно таксономии Блума/ А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова. Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2015.– 58 с. ISBN 978-601-732-05-11-6
 • Ардабаева Б.К., Утегенова Б.М. Рефлексия – мұғалімнің оқыту және оқу тәжірибесін жетілдіру құралы ретінде. // Мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқау – Қостанай, 2015. -35 б. ISBN 978- 601- 7305-47-5
 • Организация воспитательной работы в педагогическом вузе. – Методическое пособие по организации процесса воспитания в педагогическом вузе. – Костанай: КГПИ, 2015. – 64 с. ) ISBN 978-601-7305-12-7
 • Как развить навыки лидера руководителя //Методические рекомендации. // -Астана: Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», -2016. –42с.
 • Рефлексия как инструмент совершенствования практики преподавания и обучения учителя: Методические рекомендации/ составитель: Ардабаева Б.К. Утегенова Б.М.– Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2017. – 34 с.

НӨЛДІК ЕМЕС БАСПАЛАРДА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРЫ (ТОМСОН РЕЙТЕР (VEB OF SCIENCE. THOMSON REUTERS ИМПАКТ-ФАКТОРЫ БАЗАСЫНДА)

 1. DIDACTIC SUPPORT TO FORM READINESS OF THE MASTER'S DEGREE students for research activity. Journal of Scientific Research and Development, Volume 2, № 4, June 2015, (ISSN: 1115 - 7569 ) Нигерия. p. 38-4214-(14-18)
 2. Main ways of improving masters’ quality of the vocational training. International Journal of academic research, Volume 7, № 2,Iss.2, March,2015, (ISSN: 2075-4124) p.   394-398

SCOPUS, PUBMED, ZBMATHSCINET, AGRIS, GEOREF, ASTROPHYSICAL JOURNAL ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРЫ

 • Features of managing the establishment of the masterʼs degree studentʼs competence in the research activity. World Applied Science Journal, 2014, № 30 (2) ISSN 1818-4952, Ссылка на опубликованную статью http://www.idosi.org/wasj/wasj30(12)2014.htm
 • Organizational Specific of the Process of Development of Senior School Childrenʼs Ethnic Tolerance Cometence. World Applied Science Journal, 2014, № 30 (12), ISSN 1818-4952
 • The Problem of Gender and Sensitive Use of the Language in Kazakhstan: The Case of German, журнал INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS&ENGLSH LITERATURE, september 2016, vol.5,no.5. ISSN 2200-3592 (Print), 2200-3452 (online) (индекс Хирша 3)
 • Experimental work organization for preparing master's degree students for research activities.Журнал IEJME - MATHEMATICS EDUCATION, 2016, vol.11,no.5 ISSN 1359-1371
 • Methodological aid to form readiness of Master's studies undergraduates for research activity. Middle-East journal of Scientific Research 21(1): 226-228, 2014 Ссылка на опубликованную статью http://www.idosi.org/mejsr/mejsr21%281%2914.htm
 • Determination of the level of undergraduates’ willingness to research activities. International Journal of Applied Engineering Research, Volume 10, № 15, 2015год , (ISSN: 0973 - 4562) Индия, p. 35698-35700

ККСОН БАСПАЛАРЫНДА ШЫҚҚАН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРЫ

 • Категориально-терминологический аппарат проблемы формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности. - Научно-методический журнал «Педагогика и психология». Серия Педагогические науки. КазНПУ им. Абая. 2015.№1 (22). –с. 67-72. - ISSN 1728-5496
 • Педагогическая деятельность как основа формирования профессиональной компетентности. - Научный журнал Вестник ЕАГИ № 1 (98), 2015 – с 147 -153. - ISSN 1999-4214
 • Ценностные ориентации студентов в контексте подготовки будущих учителей. - Вестник ПГУ им. С. Торайгырова: Серия педагогическая (13.00.00 Педагогические науки); 2015 - №1. -240-247 с.
 • Обеспечение качества магистерской подготовки в системе непрерывного образования. - Наука и жизнь Казахстана. /Межд.научно-попул журнал. 2015, №1 (28) –с.206-211. ISSN 2073-333Х
 • Дифференциация обучения как стратегия личностно-ориентированного образования в современной школе. - Научный журнал «Вестник ЕАГИ» №2,2016.-116-120 с.
 • К вопросу об использовании рефлексивных технологий в учебном процессе вуза. - Вестник ПГУ им. С. Торайгырова: Серия педагогическая (13.00.00 Педагогические науки); - 2016. - № 3.
 • Характеристика курса «Методология и методика педагогических исследований».//Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана № 6 (ноябрь-декабрь), 2014 – С 43-50 ISSN 2070-40
 • Рефлексивная культура учителя: сущность и перспективы развития. /Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана. Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016/ 21-24 c. ISSN 2073-333

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

 • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Мұғалімдер Утегенова Бибикуль Мазановна