Білімді ел – Образованная страна, 2018 г., 13 ноября (№ 42), С.9.| ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде белгілі ұстаздар, ғалымдар атына дәрісхана ашу дәстүрі ертеден бар. ЬІбырай Алтынсарин, белгілі тарихшы ғалым, академик Манаш Қозыбаев, есімі тек Қазақстанға емес, одан сырт жерлерге мәшһүр ғалымдар Фазылған Бәйімбетов, Өмірзақ Сұлтанғазин, математик ғалым-ұстаз Тобыл Дәулетбаев, Тәуелсіз Қазакстанның алғашқы Білім және ғылым министрі, ғалым Шайсұлтан Шаяхметовтың атында дәрісханалар бар. Бұл дәстүр бүгін де жалғасын тауып, университетте ағартушы ұстаз Спандияр Көбеевтің құрметіне дәрісхана ашылды.

«Спандияр Көбеевтің атына дәрісхана беру көптен ойластырып жүрген шаруа болатын. Білім саласының қайраткерлерін, ғалымдар мен белгілі ұстаздарды жастар ұмытпауы тиіс. Сондықтан, дәрісхана атын беру – біздің халқымыздың ұлыларын ұмыттырмай, жастарға насихаггаудың бір тәсілі деп білеміз. Біздің университетте мұндай іс жалғасын табатын болады», – деді университет ректоры Еркін Аманжолұлы.

Білімді ел – Образованная страна, 2018 год, 6 ноября (№ 41), С. 13. | ПРОЕКТ

В Костанайском госу­дарственном педаго­гическом универси­тете в рамках нового уникального проекта «Я – стажер» прошел круглый стол «Успехи. Проблемы. Поиски». В нем приняли уча­стие молодые учите­ля школ области и опытные педагоги, их наставники из педаго­гического вуза.

Қостанай таңы, 2018 ж., 6 қараша (№ 129), Б. 5.| РУХАНИ ҚАЗЫНА

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде қазақ жазушысы, қоғам қайраткері, аудармашы, педагог Спандияр Көбеевтің туғанына 140 жыл толуына орай дәрісхана ашылды. Ыбырай Алтынсарин ашқан қазақ-орыс мектебінде сауат ашып, ұлт ұстазының ізін қуып, жолын жалғастырған қайраткердің бастауыш сынып балаларына арналған «Үлгілі тәржіма», «Үлгілі бала» оқулықтары мен қазақ даласындағы алғашқы романдардың бірі «Қалың мал», одан кейінгі «Орындалған арман» ғұмырнамалық еңбегін білмейтін жан кемде-кем. Оқу-ағарту саласындағы ұзақ жылғы еңбегі үшін екі мәрте Ленин орденімен марапатталып, «Қазақ КСР-не еңбек сіңірген мүғалім» атағын алған әрі Жоғарғы Кеңес депутаты болған тұлға қандай құрметке де лайық.

Білім ел – Образованная страна, 2018 год, 16 октября (№ 39), С. 9. | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» сказано, что «идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды». Эта сложная задача решается нами с использованием всех ресурсов Костанайского государственного педагогического университета.

Наш Костанай, 2018 год, 11 октября (№ 82), С. 5. | АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Завышать стоимость оплаты в вузах нецелесообразно

В этом уверен ректор КГПУ, который считает, что в деле об оплате за обучение важно соблюдать баланс.

Костанайский государственный педагогический университет – один из региональных вузов Казахстана, который в условиях рыночной экономики шагает в ногу со временем. Здесь главенствует правило: вовремя реагировать на изменения, происхо-дящие в стране и мире, чтобы подготовить высококлассных специалистов. И это удается: выпускники университета востребованы по всему Казахстану... О новшествах и перспек-тивах развития сферы образования ректор КГПУ Еркин Абиль рассказал в эксклюзивном интервью «НК».

Қостанай таңы, 2018 ж., 3 қазан (№ 115), Б. 4 – 5. | БІЛІМ

Ұзақ жылдан бері облысымыздағы педагог кадрларын даярлап келе жатқан оқу орындарының бірі де бірегейі – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты болатын. Аталмыш оқу орны биыл Үкімет қаулысымен университет мәртебесін алды. Білім ордасындағы осынау өзгеріс пен басқа да жаңашылдықтар туралы сұқбаттасу үшін университет ректоры Еркін Әбілмен кездестік. Тарих ғылымының докторы, профессор Еркін Аманжолұлы басқарып отырған білім ордасында өзге де жаңалықтар бар екен.

Наш Костанай, 2018 год, 25 сентября (№ 77), С. 1-2. | Хорошая новость

Компьютерные курсы для пенсионеров работают в Костанае

За два года грамоте обучились уже 60 че­ловек преклонного возраста.

Пенсионеры активно из­учают компьютер и осваи­вают интернет. В этом им помогают опытные препо­даватели.

Наш Костанай, 2018 год, 25 сентября (№ 77), С. 2. | «100 новых учебников»

Местные студенты узнают ответы на вопросы, интересующие верующих всего мира

Карен Армстронг – автор многочисленных книг о ре­лигии. В их числе «Исто­рия Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе», переведенная на казахский язык в рамках программы «Новое гума­нитарное знание».

Казахстанская правда, 2018 год, 14 сентября (№ 174), С. 4. | СОЦИУМ

В Костанайской области к серпиновцам особое отношение, ведь это не просто обладатели грантов, но и чрезвычайно нужные региону специалисты.

В Костанайском государствен­ном педуниверситете стандарт­ный учебный день. Среди студен­тов, снующих по коридорам, вряд ли можно выделить грантников или участников программы «Серпін». Внешне это один мощ­ный поток молодежи, который движется с конкретной целью, растекаясь по этажам учебного корпуса. Различия проявляются, когда узнаешь ребят поближе. К примеру, Гульжан Бакытбеккызы как раз из числа серпиновцев. Вот она с одногруппницами на паре рисует на ватмане. Девуш­ки прорабатывают план урока. Все они уже в следующем году получат диплом по специаль­ности «педагогика и методика начального обучения». Говоря простыми словами, станут учи­телями начальных классов. В глазах девчат виден огонь инте­реса. Они сознательно выбирали профессию.

Костанайские новости, 2018 год, 14 июня (№ 66), С. 2. | «ПЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»

В Костанае впервые будет построено общежитие, адаптированное для студентов с ограниченными возможностями

Об этом и других проектах шла речь на заседании политсовета партии «Hұp Отан» с участием акима области. Председатель областного общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Алма Дощано-ва отметила, что к выполнению задачи, поставленной Президентом, подключились филиалы партий. Ассамблея народа Казахстана, Палата предпринимателей, депутаты областного маслихата.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Кітапхана БАҚ біз жайлы