ҚР Үкіметінің Заңдары, Ережелері, Қаулылары

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Кодекстер


Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 05.09.1995 Жүктеу
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек Кодексі (2020.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 23.11.2015 Жүктеу

ҚР заңдадары, ҚР Президентінің Қаулысы


«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2020.11.01 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 27.07.2007 Жүктеу
«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы (2019.06.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 09.02.2015 Жүктеу
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы (2020.01.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 18.11.2015 Жүктеу

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 381-V Заңы (2018.04.07. берілген өзгерістермен)

31.10.2015 Жүктеу
«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 286-VІ Заңы (2020.01.01 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 26.12.2019 Жүктеу
«Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 14 қаңтардағы № 67-V Заңы (2020.01.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 14.01.2013 Жүктеу
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңы (2019.10.28 берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 18.02.2011 Жүктеу
«Қазақстан Республикасының патент заңы» Қазақстан Республикасының 1999 ж. 16 шілдедегі № 427-I Заңы (2019.10.28 берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 16.07.1999 Жүктеу
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V Заңы (2020.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 16.11.2015 Жүктеу
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ Заңы 27.12.2019 Жүктеу
«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V Заңы (2020.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 03.07.2014 Жүктеу
«Қазақстан Республикасы Президентінің Арнаулы стипендиясын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президенті 1998 жылғы 12 қарашадағы № 4140 Өкімі 12.11.1998 Жүктеу

ҚР Үкіметінің қаулылары


Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы

27.12.2019 ЖҮКТЕУ

«Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 Қаулысы (2018.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

30.05.2012 ЖҮКТЕУ
«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 Қаулысы (2019.20.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
07.02.08 ЖҮКТЕУ
«Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 Қаулысы (2019.20.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
12.03.2012 ЖҮКТЕУ
«Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарды бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 мамырдағы № 326 Қаулысы
28.05.2019 ЖҮКТЕУ
«Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 Қаулысы
31.10.2018 ЖҮКТЕУ

«Қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттерін кепілдендіру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 248 Қаулысы

21.02.2012 ЖҮКТЕУ

ҚР БҒМ ережелері


«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы (2018.12.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 20.04.2011 Жүктеу
«Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығы (2019.03.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 19.11.2008 Жүктеу
«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы (2018.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 17.06.2015 Жүктеу
«Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы (2019.09.01. берілген өзгерістермен) 30.10.2018 Жүктеу
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы (2018.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 04.12.2014 Жүктеу
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 16 қазандағы № 420 бұйрығы (2018.29.10. берілген өзгерістермен) 16.10.2013 Жүктеу
«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы (2019.05.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 20.03.2015 Жүктеу
Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығы (2018.26.02. берілген өзгерістермен толықтырулармен)
20.02.2015 Жүктеу
Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығы(2017.27.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 24.07.2012 Жүктеу
«Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 Бұйрығы 21.12.2007 Жүктеу
«Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы (2018.02.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 27.07.2017 Жүктеу

«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 16 наурыздағы № 124 бұйрығы (2016.07.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

16.03.2015 ЖҮКТЕУ

«Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығы (2019.21.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

10.01.2008 ЖҮКТЕУ

«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы (2018.06.11. берілген өзгерістермен)

16.08.2017 ЖҮКТЕУ
«Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы (2018.11.09. берілген өзгерістермен)
21.01.2016 ЖҮКТЕУ
«Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобын құру туралы»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 29 маусымдағы № 116-ө өкімі
29.06.2019 ЖҮКТЕУ
«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығы (2020.06.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
29.01.2016 ЖҮКТЕУ
«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақтан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 мамырдағы № 186 бұйрығы
06.05.2020 ЖҮКТЕУ
«Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығы (2019.24.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
31.03.2011 ЖҮКТЕУ
«Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығы (2019.16.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
31.03.2011 ЖҮКТЕУ
«Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 204 бұйрығы (2019.25.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
15.04.2015 ЖҮКТЕУ
«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы (2019.12.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
13.07.2009 ЖҮКТЕУ
«Формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы»
азақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 508 бұйрығы
28.09.2018 ЖҮКТЕУ
«Қазақстан Республикасы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 554 бұйрығы (2019.13.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
30.12.2011 ЖҮКТЕУ
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы (2019.03.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
13.10.2018 ЖҮКТЕУ
«Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығы (2019.05.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
29.11.2007 ЖҮКТЕУ
«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығы
31.10.2018 ЖҮКТЕУ
«Әскери, арнаулы оқу орындарын, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары профессор-оқытушылар құрамының жалпы санын есептеу үшін білім алушылар санының оқытушыларға орташа арақатынасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 606 бұйрығы (2019.15.04. берілген өзгерістермен)
31.10.2018 ЖҮКТЕУ
Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы бұйрығына № 604 7-қосымша
31.10.2018 ЖҮКТЕУ
«Адамға әсер ететін физикалық факторлар (компьютерлер мен бейнетерминалдар) көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 38 бұйрығымен бекітілген
21.01.2015 ЖҮКТЕУ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылға арналған стипендиясын жоғары оқу орындары бойынша бөлу туралы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2019 жылғы 1 шілдедегі № 186 бұйрығы
01.07.2019 ЖҮКТЕУ
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы (2018.06.11. берілген өзгерістермен)
16.08.2017 ЖҮКТЕУ

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Университет туралы Университет Нормативтік құжаттар ҚР Үкіметінің Заңдары, Ережелері, Қаулылары